Profile PictureTelênia Albuquerque

Making comics! =D Tapas: tapas.io/teleniaalb Tumblr: 9musesandanoldmind.tumblr.com Patreon: patreon.com/teleniaalbuquerquePortfolio: teleniaalbuquerque.jimdofree.com

Soft - Part 1-2 + Part 3 + Part 4

5.0(1)
$5+

Soft - Part 3

No ratings
$3+

Soft - Part 1-2

No ratings
$2.50+

Short comics: The real gift + On the road

No ratings
$0.99+

Ulrika

No ratings
$0+

Amazonomachy - 1st Arc PDF

No ratings
$3+

Everything Bundle

$13.59